Home > hls.js > MediaKeySessionContext

MediaKeySessionContext interface

Signature:

export interface MediaKeySessionContext 

Properties

Property

Modifiers

Type

Description

_onkeystatuseschange?

(this: MediaKeySession, ev: Event) => any

(Optional)

_onmessage?

(this: MediaKeySession, ev: MediaKeyMessageEvent) => any

(Optional)

decryptdata

LevelKey

keyStatus

MediaKeyStatus

keySystem

KeySystems

licenseXhr?

XMLHttpRequest

(Optional)

mediaKeys

MediaKeys

mediaKeysSession

MediaKeySession